Đối tượng không áp dụng Hướng dẫn tại Thông tư này không áp ...
Đối tượng áp dụng Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với ...