Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàn ...
Xác định thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế trong kỳ tín ...