Đối tượng không áp dụng Hướng dẫn tại Thông tư này không áp ...
Đối tượng áp dụng Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với ...
Cách xác định tỷ giá theo thông tư 200, tỷ giá hối đoái và c ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...